Sayıştayın Denetleyemediği Kurumlar

Giriş

Sayıştay, Türkiye’de kamu mali yönetimi ve hesap verme sürecinin önemli bir unsuru olarak faaliyet gösteren bir kurumdur. Sayıştay’ın temel görevi, devletin gelir ve giderlerini, varlıklarını ve borçlarını denetlemek, kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmektir. Ancak, Sayıştay’ın denetim yetkisi sınırlıdır ve bazı kurumları denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

1. Özerk Kurumlar

Sayıştay’ın denetim yetkisi, devletin bütün kurum ve kuruluşları üzerinde geçerli olsa da, Anayasa ve diğer yasalarla belirlenen bazı istisnalar bulunmaktadır. Özellikle, özerk kurumlar Sayıştay denetimine tabi değildir. Özerk kurumlar, kendi bütçelerini hazırlama ve harcama yetkisine sahip olan, devletin finansal kontrolünden bağımsız olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Örnek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumlar sayılabilir. Bu kurumların denetimi, kendi iç denetim birimleri ve bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir.

2. Yerel Yönetimler

Bir diğer denetlenemeyen kurumlar grubu ise yerel yönetimlerdir. Belediyeler, il özel idareleri, köyler ve diğer yerel yönetimler, Sayıştay’ın denetimine tabi değildir. Bunun nedeni, yerel yönetimlerin bağımsız bir mali yapıya sahip olmaları ve kendi bütçelerini yönetme yetkisine sahip olmalarıdır. Yerel yönetimlerin denetimi, yerel yönetimlerin kendi iç denetim birimleri ve mahalli denetim kurumları tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Sayıştay, yerel yönetimlerin bazı mali işlemlerini denetlemek için özel yetkilere sahip olabilir.

3. Özel İdareler ve Vakıflar

Sayıştay’ın denetleyemediği bir diğer kurumlar grubu ise özel idareler ve vakıflardır. Özel idareler, genellikle bir il veya bir ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren, kendi bütçeleri olan ve kamu hizmetlerini yerine getirmek için oluşturulan kurumlardır. Vakıflar ise kamu yararına çalışan ve genellikle özel hukuk kişiliklerine sahip olan kuruluşlardır. Bu kurumlar da kendi iç denetim birimlerine ve bağımsız denetim firmalarına tabidir.

Sonuç

Sayıştay, kamu mali yönetimi açısından önemli bir rol oynayan bir denetim kurumudur. Ancak, Sayıştay’ın denetim yetkisi bazı kurumlar ve kuruluşlar için sınırlıdır. Özerk kurumlar, yerel yönetimler, özel idareler ve vakıflar gibi kurumlar, kendi iç denetim birimleri ve bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Bu kurumlar kendi bütçelerini yönetme ve harcama yetkisine sahip oldukları için Sayıştay’ın denetim yetkisi dışında kalmaktadır

Sayıştayın Denetleyemediği Kurumlar

Devam

4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Sayıştay’ın denetleyemediği bir diğer kurumlar grubu ise kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)dir. KİT’ler, devletin sahip olduğu veya kontrol ettiği ekonomik faaliyetler yürüten kuruluşlardır. Örnek olarak, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gibi kuruluşlar sayılabilir. KİT’ler, kendi mali yapıları ve denetim mekanizmalarına sahiptir. Bu nedenle, Sayıştay’ın denetim yetkisi KİT’ler üzerinde sınırlıdır.

5. Özel Sektör Kuruluşları

Sayıştay’ın denetleme yetkisi sadece kamu kurumlarına odaklıdır ve özel sektör kuruluşlarını kapsamamaktadır. Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler, finansal raporlarını ve hesaplarını bağımsız denetim firmaları aracılığıyla denetlemektedir. Bu denetimler, genellikle Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarına (TÜRMOB) uygun olarak gerçekleştirilir. Özel sektör kuruluşları, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili yasalar çerçevesinde denetlenir.

Sonuç

Sayıştay, Türkiye’de kamu mali yönetimi ve hesap verme sürecinin önemli bir unsuru olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, Sayıştay’ın denetim yetkisi bazı kurumlar ve kuruluşlar için sınırlıdır. Özerk kurumlar, yerel yönetimler, özel idareler, vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör kuruluşları gibi kurumlar, kendi iç denetim birimleri ve bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Bu kurumlar, kendi mali yapılarını yönetme ve harcama yetkisine sahip oldukları için Sayıştay’ın denetim yetkisi dışında kalmaktadır. Sayıştay’ın denetim yetkisinin kapsamı, devletin mali yönetimi ve hesap verme sürecinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürekli olarak değerlendirilmekte ve güncellenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir